RODO i Polityka prywatności

PL

#1 #2 #3

RODO i Polityka prywatności

RODO i Polityka prywatności

RODO i Polityka prywatności


Klauzula Informacyjna:

 

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:

 

1.     Administratorem danych osobowych jest Leszek Pestka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą  USŁUGI ARTYSTYCZNE W DREWNIE – RENOWACJE z  siedzibę w Czersku przy ul. Gajowa 7, (dalej: „USŁUGI ARTYSTYCZNE W DREWNIE – RENOWACJE”).

 

2.     Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez USŁUGI ARTYSTYCZNE W DREWNIE – RENOWACJE , a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się za pomocą adresu leszek@pestkameble.pl


3.     W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych USŁUGI ARTYSTYCZNE W DREWNIE – RENOWACJE  ma charakter dobrowolny.


4.     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.


5.   Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą:


a)     na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - f) RODO w celu zawarcia przez Pana/Panią z USŁUGI ARTYSTYCZNE W DREWNIE – RENOWACJE  umowy o świadczenie usług oferowanych przez USŁUGI ARTYSTYCZNE W DREWNIE – RENOWACJE  i wykonania zawartej przez Pana/Panią z USŁUGI ARTYSTYCZNE W DREWNIE – RENOWACJE  umowy, a także wykonania ciążących na USŁUGI ARTYSTYCZNE W DREWNIE – RENOWACJE  obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.


b)    na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych   - w  zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Pana/Panią z USŁUGI ARTYSTYCZNE W DREWNIE – RENOWACJE   umowy o świadczenie usług oferowanych przez USŁUGI ARTYSTYCZNE W DREWNIE – RENOWACJE  a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez USŁUGI ARTYSTYCZNE W DREWNIE – RENOWACJE   działań na Pana/Pani żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez USŁUGI ARTYSTYCZNE W DREWNIE – RENOWACJE  ciążącego nań obowiązku prawnego.


c)     na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w sytuacjach gdy zostaną wyrażone dodatkowe zgody (a więc odpowiednio wyrażenia: zgody na profilowanie tj. zautomatyzowane podejmowanie decyzji dokonywane na podstawie danych osobowych, zgody na promocję i marketing produktów, zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgody na wykorzystywanie telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego).


6.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 5., do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.


7.     W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)    prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
d)    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e)     prawo do przenoszenia danych
f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych

 


8.     W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.


9.     W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3  Pani/Pana danych osobowych mogą być przekazywane podmiotom, które pomagają nam prowadzić stronę internetową, w tym komunikację z naszymi Klientami (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych), zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych (np. przechowywanie danych), a także firmom realizującym przesyłki, podmiotom obsługującym płatności na naszej stronie oraz zapewniają bieżącą obsługę prawną, przeprowadzają audyty etc.


10.  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

X